Проект ОПИК

1. Наименование на програмата:
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

2. Наименование на приоритетната ос:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

3. Наименование на процедурата:
BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

5. Териториален обхват:
Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:
Цел на процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Обосновка:
Глобалното разпространение на COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб. Пандемията от COVID-19 оказа безпрецедентен натиск върху туристическата екосистема на Европейския съюз. Туристическите предприятия са изправени пред сериозна криза на ликвидността. Според оценки на авторитетни аналитични институти загубите от приходи на европейско равнище са достигнали 85 % за туроператорите и туристическите агенции към средата на тази година спрямо същия период от миналата година. Кризата засегна не само малките и средните предприятия, които осъществяват дейности като пътуване, транспорт, хранене, отдих на суша или вода, култура или природа, а и цялата туристическа индустрия.
В национален мащаб разпространението на социално-икономическите последици от пандемията се отрази върху предприятията в областта на туризма и свързаните с тях услуги, като тези предприятия бяха и са изправени пред съществен риск от задълбочаване на наблюдаваната тенденция за преустановяване на тяхната дейност.
Съгласно данни на Националния статистически институт, за периода януари – май 2020 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е 1 150 497. Спадът спрямо периода януари – май 2019 г. е 52,9%. Намаление има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 560 577 посещения и спад от -57,1%. Посещенията с цел бизнес туризъм са 317 946, като те намаляват с -50,5%. Посещенията с други туристически цели са 183 739. Посещенията с цел почивка и ваканция формират 48,7% от всички туристически посещения. В допълнение, за същия отчетен период приходите от входящ туризъм възлизат на над 386 млн. евро. Спадът спрямо периода януари – април 2019 г. е -34,4%.
В условията на пандемия настъпиха значителни изменения в очакванията за развитието на туризма в България през 2020 г. Много бързо нарасна броят на анулираните полети на летища Варна и Бургас. По последни данни от летищните оператори спадът в броя на планираните полети се е увеличил значително и вече общо за чартъри и редовни полети е около 42% за летен сезон 2020 г. Планирането на нови полети и анулирането на полети продължава.
Във връзка с това е идентифицирана спешна необходимост от предприемане на мерки с национално покритие, които да предоставят подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност за осигуряване на оборотен капитал за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 като начин да се гарантира тяхната стабилност и устойчивост и работни места.
Предвид изложеното, фокусът на настоящата процедура е насочен към туроператорите и туристическите агенти, които предлагат туристически пакети, включващи ползването на основни туристически услуги за входящ и изходящ туризъм на територията на Република България. Тези икономически субекти чрез реализация на продадените пакетни туристически услуги мултиплицират в най-висока степен ефекта от потреблението на стоки и услуги в туристическата дестинация.

Очаквани резултати:
Предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Tози сайт използва 'бисквитки'. Оставайки на сайта се съгласявате с използването на 'бисквитки' от наша страна. Съгласявам се Научете повече